print
LiveSchijf is een handelsnaam van LiveSchijf B.V. (hierna genoemd “LiveSchijf”) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.LiveSchijf.com (hierna: “Website”). LiveSchijf gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen jou en LiveSchijf wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inhoud

  1. Wat is de Website?
  2. Welke gegevens worden door LiveSchijf verwerkt?
  3. Met welk doel verwerkt LiveSchijf gegevens?
  4. Aan wie verstrekt LiveSchijf gegevens?
  5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt LiveSchijf deze?
  6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van LiveSchijf?
  7. Hoe beschermt LiveSchijf jouw gegevens?
  8. Welke rechten heb je?
  9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  10. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is de Website?

De Website is een product van LiveSchijf. LiveSchijf is de onderneming die als reseller fungeert voor de diensten van Jottacloud AS. Jottacloud hanteert strikte bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens die je kunt lezen op https://www.jottacloud.com/en/guarantee.html.

2. Welke gegevens worden door LiveSchijf verwerkt?

Indien je je wenst te registreren op de Website, zullen jouw naam, e-mailadres en optioneel jouw rekeningnummer verwerkt worden.

Van alle bezoekers van de Website worden door de Website gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

3. Voor welke doeleinden verwerkt LiveSchijf gegevens?

Jouw naam en e-mailadres zullen enkel en alleen verwerkt voor het inrichten van jouw online back-up account en worden niet gebruikt om een nieuwsbrief en/of e-mailservice aan je te verzenden.

4. Aan wie verstrekt LiveSchijf gegevens?

LiveSchijf zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. LiveSchijf kan (een deel van) jouw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan de Website. De gelieerde onderneming van LiveSchijf zijn het Noorse Jotta AS (Jottacloud.com) voor de levering van de clouddienst en Leeman & Kuiper BV (FactuurSturen.nl) voor de facturatie. Met beide organisaties heeft LiveSchijf verwerkingsovereenkomsten.
De privacy statements en overeenkomsten kun je lezen op:

LiveSchijf behoudt zich het recht voor (een deel van) jouw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de Website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. LiveSchijf zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Website of een advertentie in een landelijk dagblad.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt LiveSchijf deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op jouw harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat de Website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de Website jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan de LiveSchijf haar Website en diensten afstemmen op jouw wensen.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal jouw gebruik van de Website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van LiveSchijf?

De Website bevat links naar websites van derden. LiveSchijf is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt LiveSchijf jouw gegevens?

LiveSchijf draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht LiveSchijf te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. LiveSchijf zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je LiveSchijf verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal LiveSchijf in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien LiveSchijf mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van LiveSchijf dan kun je dit kenbaar maken door contact op te nemen.

Pagina bijgewerkt op 24 mei 2018